Obchodní podmínky

A. PODMÍNKY UŽITÍ STRÁNEK ESHOP.MEETFACTORY.CZ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vlastníkem a provozovatelem internetové domény eshop.meetfactory.cz je MeetFactory, ops., IČ: 264 66 708, se sídlem Ke Sklárně 15, Praha 5 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O 219 (dále jen jako “MeetFactory”). Uživatel se vstupem na webové stránky eshop.meetfactory.cz  zavazuje dodržovat tyto všeobecné podmínky užívání, stejně tak jako veškeré platné a obecně závazné právní předpisy České republiky. Uživatelé se dále zavazují nepoškozovat dobré jméno MeetFactory ani stránek samotných.

2. AUTORSKÁ A LICENČNÍ PRÁVA

Internetové stránky eshop.meetfactory.cz samy o sobě jako celek jsou autorským dílem ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Provozovateli svědčí veškerá práva z licence dle autorského zákona k obsahu stránek jako celku. Provozovatel je rovněž na základě licence oprávněn užívat jednotlivé prvky internetových stránek eshop.meetfactory.cz, a to zejména hudební soubory, fotografie, design, grafiku, loga, texty, zvuky apod. Jakoukoliv část obsahu internetových stránek eshop.meetfactory.cz  lze bez souhlasu MeetFactory použít pouze pro soukromé účely. Je zakázáno obsah internetových stránek  eshop.meetfactory.cz  zejména jakkoliv zveřejňovat, kopírovat, šířit dále a používat ke komerčním účelům bez předchozího výslovného a písemného souhlasu MeetFactory. V případě porušení autorských práv se bude MeetFactory domáhat náhrady škody a veškerých dalších nároků, které mu zaručuje český právní řád.

3. ZPŮSOB UŽITÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Uživatel bere na vědomí a souhlasí vstupem na internetové stránky eshop.meetfactory.cz s tím, že je zakázáno zejména: zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek, eshop.meetfactory.cz nebo je jinak zneužívat, zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů, využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv, zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy, pokoušet se získat přístup k těm částem stránek eshop.meetfactory.cz, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti, zejména pak ke zdrojovému kódu apod., šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující platné obecně závazné právní předpisy České republiky.

4. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI MEETFACTORY

Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na právní vztahy vyplývající z prodeje prostřednictvím internetových stránek eshop.meetfactory.cz, jejichž úprava je obsažena ve Všeobecných obchodních podmínkách prodeje uvedených níže v tomto dokumentu. Obsah internetových stránek eshop.meetfactory.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto všeobecných podmínek užívání, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem.

1. Provozovatel neručí za případné škody, které uživateli vzniknou v důsledku, že se bude řídit podle obsahu internetových stránek eshop.meetfactory.cz  a v souvislosti s používáním těchto stránek.

2. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět jakékoliv změny informací a obsahu na těchto internetových stránkách.

3. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek  eshop.meetfactory.cz.

4. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek eshop.meetfactory.cz.

5. SOUTĚŽE

1. MeetFactory v rámci serveru eshop.meetfactory.cz pořádá soutěže, kterých se může zúčastnit fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům. MeetFactory si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

2. Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní podmínky těchto pravidel a dále splní následující podmínky: Odpoví na soutěžní otázku podle zadání příslušné soutěže prostřednictvím SMS, emailu, odpovědního formuláře či jinou odpovědní alternativou. Odpověď na soutěžní otázku zašle účastník způsobem a podle návodu uvedeného v zadání příslušné soutěže. Účastník uvede v rámci soutěžní odpovědi také své jméno, příjmení a telefonický nebo emailový kontakt, pokud zadání příslušné soutěže nestanoví jinak. Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení ve výsledcích soutěže uvedených na webových stránkách organizátora, případně v časopisech vydaných organizátorem.

3. Soutěž začíná dnem, od kdy je organizátorem vyhlášena na jeho webových stránkách a končí dnem uvedeným v zadání soutěže. Organizátor nezařadí do soutěže SMS, emaily, odpovědní formuláře a jinak zaslané odpovědi došlé po tomto datu. Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do jednoho měsíce po skončení soutěže. Ceny soutěže vyhraje počet soutěžících uvedený v zadání soutěže, a to podle pravidel uvedených tamtéž. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Organizátor nenese odpovědnost za případné technické závady při elektronické komunikaci v průběhu soutěže a dále nenese odpovědnost v případě potíží účasti v soutěži v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení provozu na sítích.

4. Ceny výhercům věnuje organizátor, případně společnost uvedená u zadání soutěže. Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné podmínky užívání jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách eshop.meetfactory.cz, tedy dnem 14. 12. 2020. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit znění těchto všeobecných podmínek užívání.

B. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ A AUDIONAHRÁVEK

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „obchodní podmínky“) vymezují a upřesňují práva a povinnosti MeetFactory a kupujícího při prodeji zboží a auionahrávek prostřednictvím webu eshop.meetfactory.cz

2. Kontaktovat MeetFactory znamená kontaktovat oprávněnou osobu telefonicky na její konkrétní telefonní číslo či email, je-li známo, nebo na obecný telefon či email, uvedený v sekci Kontakty.

3. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi kupujícím a MeetFactory a kupující nákupem zboží nebo audionahrávky současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a MeetFactory.

4. MeetFactory bude zboží a audionahrávky prodávat prostřednictvím webových stránek MeetFactory  eshop.meetfactory.cz a dále prostřednictvím svých prodejních míst a prodejních míst smluvních partnerů (dále jen „prodejní síť“). 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek MeetFactory dodat kupujícímu jím zvolené zboží či audionahrávku, a to v množství požadovaném kupujícím a závazek kupujícího uhradit kupní cenu.

2. Smlouva je uzavřena zaplacením objednávky ze strany kupujícího.

3. MeetFactory se zavazuje dodat kupujícímu zboží či audionahrávku bez zbytečného odkladu po zaplacení objednávky s tím, že v případě nákupu přes internet budou audionahrávky dodány jako odkaz v elektronické podobě na e-mail zadaný kupujícím. Kupující nemá nárok na dodání zboží či audionahrávek dříve, než bude uhrazena objednávka v plné výši.

4. Doručením odkazu na audionahrávku kupujícímu jsou veškeré závazky MeetFactory vyplývající ze smlouvy splněny.

5. Audionahrávky nejsou zasílány poštou, a to ani na dobírku.

3. POSTUP PŘI NÁKUPU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za každé zboží i audionahrávku je uvedena jednotlivě.


2. V případě nákupuzboží či audionahrávky prostřednictvím internetových stránek  eshop.meetfactory.cz je platba možná pouze platební kartou, která umožňuje provádět nákupy platební kartou přes internet.

3. MeetFactory nenese odpovědnost za případné náklady kupujícího spojené s nákupem zboží či audionahrávky vyplývající ze smluvního vztahu kupujícího a banky, která kupujícímu vydala platební kartu, případně která vede pro kupujícího bankovní účet, jejichž prostřednictvím provedl kupující úhradu vstupného.

4. Audionahrávky ani jiné zboží se na dobírku nezasílá.


4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a MeetFactory odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů).

5. REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Veškeré reklamace se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem uvedeným v tomto článku VI.

2. V případě, že budou splněny podmínky pro vrácení vstupného dle odstavce 7 tohoto reklamačního řádu, bude vstupné kupujícímu vráceno následujícím způsobem:

V případě elektronického nákupu prostřednictvím stránek eshop.meetfactory.cz bude cena vrácena prostřednictvím platební karty, kterou byla provedena úhrada.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PRODEJI

1. MeetFactory během prodeje shromažďuje a uchovává osobní údaje, které mu dobrovolně při nákupu poskytne kupující. MeetFactory údaje shromažďuje a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti, k němuž má přístup omezený okruh osob pověřených zpracováváním osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. MeetFactory je oprávněna pověřit v souladu s tímto zákonem zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele.

2. MeetFactory během prodeje zpracovává osobní údaje pouze pro následující účely
Za účelem doručení audionahrávky kupujícímu; Za účelem identifikace kupujícího v případě vyřizování reklamací dle reklamačního řádu uvedeného v těchto podmínkách; Za účelem plnění zákonných povinností MeetFactory; Za účelem informování prostřednictvím newsletteru.

3. Poskytnutím osobních údajů MeetFactory, resp. odesláním objednávky dává kupující souhlas se zpracováním osobních údajů výše uvedeným způsobem.

4. V případě chybně zadaných údajů (např. překlep ve jméně či telefonním čísle) má kupující povinnost kontaktovat MeetFactory.

5. MeetFactory osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou. V případě, že si kupující přeje informace smazat dříve, může kontaktovat MeetFactory a zažádat o smazání svých údajů.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.

2. MeetFactory je oprávněna kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky.

3. Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu a smluvní vztah mezi kupujícím a MeetFactory se řídí českým právním řádem.

V Praze, dne 14. 12. 2020 

MeetFactory, o. p. s.